Aandacht voor affectieschade

Op Europees niveau lopen alleen Nederland en Duitsland achter met de invoering van de mogelijkheid tot de vordering van affectieschade. Desalniettemin is er in Nederland al jaren gewerkt aan de totstandkoming van een wetsvoorstel. Deze werd op 10 april 2018 unaniem door de Eerste Kamer aangenomen en is per 1 januari 2019 in werking getreden.

Bij het vergoeden van affectieschade gaat het in feite om een symbolisch bedrag dat wordt uitgekeerd ter compensatie van het ernstige leed dat nabestaanden en naasten hebben geleden. Dit leed kan zijn ontstaan doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft ten gevolge van een strafbaar feit, een medische fout, een bedrijfsongeval of een verkeersongeval is overleden of ernstig letsel heeft opgelopen.

Onder andere de partner van het slachtoffer, de kinderen en de ouders komen in aanmerking voor affectieschade. De kring van gerechtigden kan ruimer zijn. Van belang is dat sprake is van een voldoende nauwe band met het slachtoffer en dat de (zorg)relatie tot het slachtoffer duurzaam is. Er is geen maximum aan het aantal nabestaanden en naasten dat een vergoeding kan ontvangen.

Anders dan bij smartengeld zijn voor de schadevergoeding bij affectieschade vaste bedragen overeengekomen. De bedragen zijn per categorie gerechtigden en per geval bepaald. Het minimum te vorderen bedrag is € 12.500,- en kan oplopen tot € 20.000,-.

De wet heeft overigens geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat ongevallen die eerder zijn gebeurd dan 1 januari 2019 niet onder de wet vallen en er dus geen recht bestaat op affectieschade.

Naast het bovenstaande maakt de wet het ook voor nabestaanden en naasten mogelijk om zich te voegen in het strafproces voor de vergoeding van affectieschade en voor de kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt.

Het is altijd goed om advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in letselschade. Mocht blijken dat u geen recht hebt op affectieschade, dan hebt u mogelijk als naaste of nabestaande wel recht op andere soorten schadevergoeding. 


Pennino Advocaten