Kosten

Op advocaten rust een inspanningsverplichting en die houdt in dat wij ons met al onze kennis en ervaring, naar beste eer en geweten, voor u en uw belangen inzetten. Daar mag u op rekenen. Op ons rust geen resultaatsverplichting. Dat kan ook niet. Wij zorgen voor een gedegen onderbouwing met argumenten maar de beslissing is uiteindelijk aan de rechter. In onderhandelingen gaan wij voor het beste resultaat, maar daarvoor zijn uiteraard twee partijen nodig.

Algemeen

In letselschadezaken komen de advocaatkosten in de meeste gevallen voor rekening van degene die de schade veroorzaakt, meestal een verzekeraar. Dat geldt ook voor andere zaken waarin aansprakelijkheid speelt. In alle overige zaken komen de advocaatkosten voor eigen rekening. Wij hanteren marktconforme uurtarieven. Afhankelijk van spoedeisendheid, ingewikkeldheid, het financieel belang of andere bijzondere aspecten hanteren wij een verhoogd uurtarief. De kosten worden door ons altijd met u besproken en vastgelegd in onze opdrachtbevestiging.

Voor onze diensten als mediator hanteren wij een uurtarief vergelijkbaar met het tarief dat wij hanteren voor onze diensten als advocaat. Afhankelijk van de aard van de mediation kunnen ook vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Vrije advocaatkeuze

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Weet dat u – wanneer er sprake is van een gerechtelijke procedure (administratieve procedures daaronder begrepen) – dan het recht hebt om de zaak te laten behandelen door de advocaat van uw keuze. Uw rechtsbijstandsverzekeraar moet dan de daarmee gepaard gaande kosten betalen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wij kunnen ook uw belangen behartigen wanneer u financieel niet in staat bent om de advocaatkosten zelf te dragen. Wij treden dan voor u op, op basis van een toevoeging. Wij zijn dat overigens niet verplicht. Komt u voor een toevoeging in aanmerking dan bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u hierover meer informatie. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand via de gemeente.

Huisadvocaat

Voor een aantal grotere bedrijven en organisaties treden wij op als huisadvocaat. Alle voorkomende juridische zaken worden dan ter beoordeling aan ons voorgelegd. Wij treden ook op als sparringpartner voor directie of bestuurders. Meestal worden de kosten op jaarbasis gefactureerd tegen een vast bedrag.