Ondernemingsrecht

Case

Mediation in strafzaken

Burenruzies, geweldszaken, bedreigingen, stalking, verkeersongevallen: stuk voor stuk situaties waarin het Openbaar Ministerie tot strafvervolging kan overgaan. De zaak komt dan in beginsel voor de rechter, die een straf of maatregel aan de verdachte kan opleggen. Sinds juni 2017 kan na een aangifte of tijdens een lopende strafzaak ook een mediationtraject worden ingezet. De strafzaak wordt dan als het ware even ‘on hold’ gezet in afwachting van de mediation tussen verdachte en benadeelde. Mediation kan in beginsel worden ingezet voor ieder strafbaar feit waarvoor nog geen (onherroepelijke) afdoeningsbeslissing is genomen en waarbij de betrokken partijen samen tot herstel en/of een oplossing willen komen. De officier van justitie, de rechter en de advocaten van verdachte en slachtoffer kunnen mediation voorstellen. Hoewel ik zie dat dit heel persoonlijk is kan mediation slachtoffers helpen bij de verwerking van het leed dat hen is aangedaan, bijvoorbeeld als de verdachte berouw toont of kan uitleggen hoe het heeft kunnen gebeuren maar dat het nooit de bedoeling was om leed toe te brengen. Een geslaagde mediation kan het slachtoffer ook in emotionele zin rust geven. Ook is mediation een goed moment om concrete afspraken te maken als verdachte en slachtoffer elkaar in de toekomt blijven tegenkomen, zoals in de familiaire sfeer of privésfeer. Ook de vergoeding van geleden schade van het slachtoffer door de verdachte maakt deel uit van de mediation. Het slachtoffer kan zich in de strafzaak voegen en de beslissing omtrent de schadevergoeding overlaten aan de rechter, maar er kunnen ook afspraken gemaakt worden omtrent de hoogte van de schadevergoeding. Dat laatste kan handig zijn op het moment dat de schade zo omvangrijk of complex is dat de rechter naar alle waarschijnlijkheid het slachtoffer zal verwijzen naar de civiele rechter. De officier kan, bij de kleinere vergrijpen, bijzondere voorwaarden verbinden aan een sepotbeslissing, zoals een gebieds-, omgevings- en/of contactverbod. Als de verdachte deze bijzondere voorwaarden overtreedt of de schadevergoeding niet (tijdig) betaalt kan het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging overgaan. Zo biedt de sepotbeslissing een stok achter de deur dat de verdachte de afspraken nakomt. Indien het slachtoffer akkoord gaat met een mediation-traject betekent dit overigens niet dat de Openbaar Ministerie niet meer tot vervolging kan overgaan. Het resultaat van mediation kan wel van invloed zijn op de uitkomst van de strafprocedure, althans de rechter kan met de uitkomst van de mediation rekening houden, of gemaakte afspraken meenemen in de uitspraak. Als een van de partijen twijfelt of bang is voor de ander zal eerder tot vervolging moeten worden overgegaan. Nadeel van strafvervolging is, zeker gezien de werkdruk bij de rechterlijke macht, dat het gerechtelijke traject maanden tot jaren kan duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Tot die tijd worden vaak geen afspraken gemaakt wat betreft een gebieds-, omgevings- of contactverbod. Willen partijen sneller afspraken maken dan biedt mediation dus meer opties. Toch is mediation niet altijd de goede weg, zeker in de ernstiger zaken waarin het zonder meer moet komen tot een strafrechtelijke beslissing en een confrontatie met de verdachte alleen maar belastend werkt. Maar ook dan zou mediation over de hoogte van de schadevergoeding een optie kunnen zijn. Bent u slachtoffer van een misdrijf? De advocaten van Pennino Advocaten hebben ervaring met mediation en voeging in (ernstige) strafzaken en kunnen u hierin bijstaan of adviseren. Mevrouw mr. D.M.H. Rademakers Pennino Advocaten

Lees meer

Wilt u een vrijblijvende adviesafspraak maken?
Neem contact met ons op.

Contact opnemen
Mr. A.F.G. (Nino) Pennino

Advocaat, beëdigd in 1991

Mr. A.P.M. (Anne) Janssen

Advocaat, beëdigd in 2016